కొత్త ERP నియంత్రణ శిక్షణ

కొత్త ERP నిబంధనల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి మా కంపెనీ మొదటి కొన్ని నెలల్లో కొత్త ERP నిబంధనలపై శిక్షణనిచ్చింది.